Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Úvod
  Mediatoring.com s.r.o. (dále jen „společnost“) se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů, affiliate partnerů a návštěvníků webových stránek. Tyto podmínky ochrany osobních údajů popisují, jak společnost zpracovává osobní údaje.
 2. Správce údajů
  Správcem osobních údajů je společnost Mediatoring.com s.r.o., Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04954025, DIČ: CZ04954025.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  Společnost zpracovává osobní údaje pro účely sběru poptávek na ochranu a zabezpečení webových stránek a registrace affiliate partnerů. V případě navázání spolupráce se zákazníkem získává společnost fakticky přístup k osobním údajům jeho zákazníků a partnerů, pokud je shromažďuje v prostředí webových stránek a databázi, tyto však nijak nezpracovává.
 4. Kategorie údajů
  Společnost shromažďuje následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail, IP adresa a telefonní číslo.
 5. Zdroje údajů
  Osobní údaje získáváme prostřednictvím webového formuláře a e-mailové komunikace.
 6. Příjemci údajů
  Společnost nesdílí osobní údaje s žádnými třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro poskytování účetních služeb v rámci spolupráce se zákazníky a affiliate partnery.
 7. Zabezpečení
  Společnost používá následující opatření k zabezpečení osobních údajů: HTTPS, šifrování a pravidelné zálohování.
 8. Přenos údajů
  Osobní údaje nejsou přenášeny mimo EU/EEA.
 9. Doba uchování údajů
  Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, ke kterému byly zpracovány, nejdéle však 5 let od posledního kontaktu se subjektem údajů, nebo dle zákonných povinností a lhůt, které jsou společnosti uloženy.
 10. Práva subjektů údajů
  Subjekty údajů mají následující práva:
  • Právo na přístup: Subjekty údajů mají právo získat potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány jejich osobní údaje, a pokud ano, přístup k těmto údajům a dalším informacím o zpracování.
  • Právo na opravu: Subjekty údajů mají právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Subjekty údajů mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů za určitých podmínek, například pokud nejsou údaje již potřebné pro účely, ke kterým byly shromažďovány.
  • Právo na omezení zpracování: Subjekty údajů mají právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů za určitých podmínek, například pokud zpochybňují přesnost údajů nebo zda zpracování je nezákonné.
  • Právo na přenositelnost údajů: Subjekty údajů mají právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést je k jinému správci.
  • Právo vznést námitku proti zpracování: Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za určitých podmínek, například pokud zpracování je založeno na oprávněných zájmech správce.
  • Pro uplatnění těchto práv se subjekty údajů mohou obrátit na společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 11.
 11. Kontaktní údaje
  Subjekty údajů mohou pro komunikaci ohledně svých práv a stížností kontaktovat společnost na následujících kontaktních údajích:

  E-mail: info@mediatoring.cz 
  Adresa: Mediatoring.com s.r.o., Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava
 12. Změny podmínek
  Společnost se zavazuje informovat subjekty údajů o jakýchkoli podstatných změnách v podmínkách ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejněním na webových stránkách společnosti. Subjekty údajů budou mít možnost přezkoumat tyto změny a případně uplatnit svá práva v souvislosti se změnami.
 13. Další záležitosti
  Společnost je povinna zabezpečit údaje svých klientů a partnerů v souladu s platnými zákony a nařízeními, včetně nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost může být povinna sdělit údaje příslušným orgánům v případě právní povinnosti nebo vyšetřování.

Platné od 21.3.2023

Tvorba webových stránek: Webklient